Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Conseus AB Miljöpolicy

CONSEUS mål är att ligga bland de främsta i utvecklingen av miljöanpassade konsultationer inom A.V. 
 
VÅRA RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET ÄR:
  • att i alla led hushålla med naturresurserna
  • att använda nedbrytbara och naturliga produkter
  • att verka för en effektiv resursfördelning 
  • att värna om naturens mångfald
Vår miljöpolicy skall påverka miljöarbetet på alla nivåer. Miljöarbetet stimuleras i vår organisation genom ökad medvetenhet och utbildning.

INSTALLATIONER, TEKNIK:
 
Vi inventerar varje projekt utifrån de lokala förutsättningar med hänsyn till miljöaspekterna innan vi startar projektet.

Energihushållning - främst när det gäller elenergi - är ett viktigt mål i sig. 
Vi undersöker alltid lösningar för minimerandet av elkraft i både “standby” som i drift läge.
 
Vi planerar och projekterar för att minimera materialåtgång och transporter. Restprodukter från installationer källsorteras.
 
Den tekniska lösningen är ett samspel mellan användare-, service- och miljö-vänlig installation.

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONER:

I första hand skall vi projektera för miljöanpassade och beprövade material som inte skadar människor eller natur. Varken vid utvinning, produktion eller användning.

Conseus strävar efter att eliminera användningen av miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser. I denna strävan ingår att välja underleverantörer tillsammans med kunden/ beställaren som har motsvarande miljökrav.

Material/produkter som används i tillverkning och installationer skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas för energiproduktion.

Conseus förespråkar leverantörer som använder lackerat stål i sina konstruktioner framför andra mer miljöovänliga material, typ krom.
 
Conseus strävar efter att projektera för halogenfria kablar där så är möjligt.

BEARBETADE TRÄPRODUKTER:

Conseus projekterar alltid att leverantörerna använda träråvaror som kommer från skogar som återplanteras.
Tropiska träslag sk frontier forests användes inte i möbelproduktionen.
Conseus förordar leverantörer som nyttjar
uteslutande vattenbaserat lim, lack, färg och bets.

Transporter:
 
Conseus leveranser sker på miljövänligaste sätt bl.a. med Schenker, Green Cargo och SJ med anledning av att de har en väl utarbetad miljöpolicy.