-Conseus AB-
Bild & Ljud i konferens och hem miljö
StartsidaTjänsterKonsultationProdukterEtt möte hos Er....UthyrningOm Företaget
HyresvillkorHyreskostnader
Hyresvillkor

 

Hyresvillkor:
Hyrestid:
Hyrestid räknas från och med den dag och tid , 8.30 eller 15.30 då utrustningen levereras eller hålls tillgänglig för kunden, till den dag och tid, 8.30 eller 15.30 som utrustningen återlämnats till uthyraren om inget annat har avtalats.

Vid avbeställning av förhyrd utrustning senare än 24 timmar före avtalad hyresperiod utgår en dygnshyra .
Speciellt inhyrd utrustning eller personal utanför ordinarie hyreslista debiteras med fulla kostnaden.

För sent återlämnad utrustning debiteras med en extra dygnshyra per dag.

Kunden skall återlämna den förhyrda utrustningen i nerpackat och återställt skick.
Skador:
Kunden är ensam ansvarig för all skada/stöld som uppstår på förhyrd utrustning.

Eventuella skador eller felaktigheter skall omgående anmälas till uthyraren, detta för att bedöma om utbyte skall ske till ny eller likvärdig utrustning .
Om så inte sker eller kunden åberopar nedsättning av hyran vid återlämnadet av förhyrd utrustning anses den ekonomiska rätten vara förverkad då uthyraren inte haft möjlighet att avhjälpa ett uppkommet fel.

Kan uthyraren inte påvisa försumlighet från kundens sida eller få fram ny eller likvärdig utrustning skall ekonomisk reglering ske.

Kunden ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning av utrustning under hyrestiden.

Kunden medger att uthyraren har tillträde till den plats där förhyrd utrustning är uppställd för service på utrustning.
Hyra:
Hyreskostnaden anges i gällande prislista .Alla priser är exklusive moms.

Fakturerad hyra erlägges inom tio dagar från fakturadatum. Expitions kostnad kan tillkomma.
Dröjsmålsränta debiteras med 22%

Uthyraren äger rätt att begära depositions belopp eller förskott på hyran.
Kunden skall kunna legitimera sig vid avhämtningen av förhyrt material.
Användning:
Kunden äger ej rätt att hyra ut eller låna ut utrustning till tredje man, ej heller föra ut förhyrd utrustning utanför Sveriges gränser utan uthyrarens skriftliga medgivande.

Kunden skall vid avhämtningen/leveransen av hyrd utrustning förvissa sig om de olika funktionerna och kontrollera dess användning, vid minsta tveksamhet är kunden skyldig att informera sig hos uthyraren.

Kunden äger inte rätt under något förhållande att göra ingrepp i utrustningen utan uthyrarens medgivande.

Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

Försäkring:
Det åligger kunden att kontrollera att det egna försäkringsskyddet täcker förhyrd utrustning.
Miljö:
Förhyrd utrustning är avsedd för torra miljöer och en omgivningstempratur mellan 15-30 grader celsius.
Vid tveksamheter om lämpligheten skall uthyraren konsulteras innan drifsättning.

Förbrukningsmaterial såsom batterier m.m. kan lämnas till uthyraren för insamling.
hyresfaktor:
Samtliga priser avser förhyrd utrustning för ett dygn, exklusive moms.
            För längre hyresperioder eller återkommande hyror, begär offert.
Transportkostnader:

Zon 1       Göteborg/Mölndal                                                                            175:-
Zon 2       Landvetter/Lerum/Kungsbacka/Kungälv                               350:-
Zon 3       Stenungsund/Alingsås                                                                      600:-

Transport avser ej skrymmande gods, s.k. normalbud
Övriga transporter offereras.
Installations/Teknikhjälp:

07.00-18.00                                                     enligt hyresprislista
18.00-22.00                                                     enligt hyresprislista + 50%
22.00-07.00                                                     enligt hyresprislista + 100%

Debitering sker varje påbörjad timme inklusive restid.
Vid röd helgdag (ar) debiteras minimum två timmar och ett påslag av 50% på ovanstående priser.